Công trình Kè Liên Chiểu - Đà Nẵng

Công trình Kè Liên Chiểu - Đà Nẵng

Công trình Kè Liên Chiểu - Đà Nẵng

Cọc xi măng đất - công trình kè Liên Chiểu - Đà Nẵng