BAN GIÁM ĐỐC

BAN GIÁM ĐỐC

BAN GIÁM ĐỐC

Ban giám đốc

A. GIỚI THIỆU BAN GIÁM ĐỐC:

 

B. HĐQT và BAN ĐIỀU HÀNH:

* Chủ tịch HĐQT Kiêm Tổng Giám đốc            : Ông TRẦN BÙI QUỐC ÂN

*  Phó tổng giám đốc                                        : Ông MẠC VĂN HOÀNG

* Phó tổng giám đốc                                         : Ông HỒ QUANG TRINH