CỌC XI MĂNG ĐẤT (CDM) - PHU SY FOUNDATION

CỌC XI MĂNG ĐẤT (CDM) - PHU SY FOUNDATION

CỌC XI MĂNG ĐẤT (CDM) - PHU SY FOUNDATION

Tiêu chuẩn châu Âu EN 12716: 2001- Khoan phụt cao áp

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho công tác thi công, thử nghiệm và quan trắc KPCA. Các lưu ý khi thiết kế dành riêng cho công tác KPCA được nói đến trong khoản 7. Các yêu cầu chung khác, có thể được đưa vào hoặc được thay thế bằng các khoản khác trong các đợt xuất bản sắp tới của Tiêu chuẩn châu Âu số 7, được liệt kê trong phụ lục A

Download: Tiêu chuẩn châu Âu EN 12716: 2001- Khoan phụt cao áp