Phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam hướng tới tăng trưởng xanh

Phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam hướng tới tăng trưởng xanh

Phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam hướng tới tăng trưởng xanh

Phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam hướng tới tăng trưởng xanh

Phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam hướng tới tăng trưởng xanh

(Xây dựng) - Ngày 1/8, tại Quyết định 950/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Phát triển đô thị thông minh (ĐTTM) bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025 và định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu của đề án là phát triển ĐTTM bền vững ở Việt Nam hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, khai thác, phát huy các tiềm năng và lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; Khai thác tối ưu hiệu quả tài nguyên, con người, nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời đảm bảo tạo điều kiện đối với các tổ chức, cá nhân, người dân tham gia hiệu quả nghiên cứu, đầu tư xây dựng, quản lý phát triển ĐTTM; Hạn chế các rủi ro và nguy cơ tiềm năng; Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và các dịch vụ đô thị; Nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, hội nhập quốc tế.


Để phát triển ĐTTM, trước mắt ưu tiên tập trung đầu tư các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

Mục tiêu cụ thể, giai đoạn đến năm 2020, xây dựng nền tảng cơ sở pháp lý phát triển ĐTTM, tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư triển khai thí điểm ở cấp khu đô thị và đô thị.

Giai đoạn đến năm 2025, thực hiện giai đoạn 1 thí điểm phát triển ĐTTM, bao gồm xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý, các quy định quy phạm pháp luật trên cơ sở sơ kết, tổng kết việc thực hiện thí điểm; Triển khai áp dụng khung tham chiếu ICT phát triển ĐTTM tại Việt Nam.

Định hướng đến năm 2030, hoàn thành thí điểm giai đoạn 1, từng bước triển khai nhân rộng theo lĩnh vực, khu vực, hình thành mạng lưới liên kết các ĐTTM, có khả năng lan tỏa.

Đề án cũng đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Thứ nhất, rà soát, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, định mức kinh tế kỹ thuật và ban hành các hướng dẫn về phát triển ĐTTM bền vững.

Thứ 2, từng bước hình thành và hoàn thiện hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về lĩnh vực ĐTTM, thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản và nghiên cứu ứng dụng ĐTTM bền vững.

Thứ 3, hình thành, kết nối liên thông, duy trì và vận hành hệ thống dữ liệu không gian đô thị số hóa và cơ sở dữ liệu đô thị quốc gia; Thứ 4, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông minh trong quy hoạch và quản lý phát triển đô thị.; Thứ 5, phát triển hạ tầng ĐTTM; Thứ 6, phát triển các tiện ích thông minh cho dân cư đô thị.

Thứ 7, xây dựng tiềm lực phát triển ĐTTM bền vững (bao gồm, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; Phát triển nghiên cứu, chế tạo, ứng dụng khoa học công nghệ ĐTTM); Thứ 8, tăng cường huy động các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật trong và ngoài nước; Thứ 9, tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế, trao đổi chuyển giao công nghệ về phát triển ĐTTM bền vững; Thứ 10, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về ĐTTM.

Trong phát triển hạ tầng kỹ thuật ĐTTM, trước mắt ưu tiên tập trung đầu tư các lĩnh vực: Phát triển chiếu sáng đô thị thông minh; Phát triển giao thông thông minh, hệ thống điều khiển hướng dẫn cho người tham gia giao thông, chỉ huy kiểm soát và xử lý ứng cứu tình huống khẩn cấp; Phát triển hệ thống cấp thoát nước thông minh, đảm bảo khả năng kiểm soát, xử lý ô nhiễm và an toàn chất lượng; Phát triển hệ thống thu gom và xử lý rác thải đô thị thông minh; Phát triển lưới điện thông minh; Phát triển hệ thống cảnh báo rủi ro, thiên tai.

Phúc Minh

 

 

baoxaydung.vn