Gói thầu số XL7-TP4 Dự án cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa Lò Gốm.

Gói thầu số XL7-TP4 Dự án cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa Lò Gốm.

Gói thầu số XL7-TP4 Dự án cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa Lò Gốm.

Gói thầu số XL7-TP4 Dự án cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa Lò Gốm.

Tên dự án

GÓI THẦU SỐ XL7-TP4 DỰ ÁN CẢI TẠO KÊNH VÀ ĐƯỜNG DỌC KÊNH TÂN HÓA LÒ GỐM

 Địa chỉ

 Lò gốm – Quận 6 - TPHCM

 Chủ đầu tư 

BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NÂNG CẤP ĐÔ THỊ TP.HCM

 Qui mô

 Xây dựng bờ kè, đường dọc kênh, cống bao

Nhà thầu chính

 Công ty TNHH Xây dựng số 9

 Nhà thầu cọc vữa CDM

 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG NỀN MÓNG PHÚ SỸ

 Tiến độ thực hiện

10 tháng (từ tháng 09/2012 - đến tháng 6/2013)

 Khối lượng thực hiện

Công nghệ Cọc Xi Măng Đất  CDM.  Cọc D600, L=8m/cọc  - Số lượng: 10.616  cọc.  Tổng chiều dài.  84.933,00 md.

Hình ảnh dự án